Beskrivning av verksamhetsområde

Upprättande av avtal

Köpeavtal
Köpekontrakt
Köpebrev
Nyttjanderättsavtal
Servitutsavtal
Arrendeavtal
Hyresavtal, kontrakt

Ekonomi

Kostnadsjämförelser mellan olika tekniska lösningar
Finansieringskalkyl med ev. räntebidrag
Hyresberäkning
Hyresfördelning inom fastighet

Kalkyl - värdering

Kostnadsberäkning
Översiktlig beräkning med beskrivning
Mängdberäkning

Utredning

Sammanställning av fastighetsuppgifter, byggrätt, byggnadsmöjlighet o.d.
Utredning av teknisk lösning
Utredning av ekonomisk lösning
Tvisteutredning i bygg- och fastighetsfrågor
Värdering, värdeutlåtande

Skrivelse till myndighet

Ansökningshandling med bilagor
Kontakt med handläggare och andra berörda
Överklagande av beslut
Ansökan om lantmäteriförrättning
såsom avstyckning, klyvning, sammanläggning, fastighetsreglering m.m.
Förslag till ny fastighetsgräns

Upprättande av detaljplan

Utredningsskiss
Planprogram
Begäran om plantillstånd
Beställning av erforderliga kartor
Upprättande av detaljplan med kartor, bestämmelser, beskrivning, genomförande-beskrivning och övriga utredningar
Kontakter och samråd med berörda sakägare

Ansökan om bygglov

Beställning av nybyggnadskarta
Skiss
Ansökan om förhandsbesked
Ansökan om bygglov, marklov och/eller rivningslov
Upprättande av bygglovsritning och
situationsplan
Upprättande av markplan

Underlag för tekniskt samråd

Detaljritning
Teknisk beskrivning
Utredningar enligt byggnadsnämndens krav
Energibalansberäkning
Tekniskt samråd
Kvalitetsansvarig med behörighet K
Kontroll

Projektledning

Planlösning
Konstruktionslösning
Samordning av ev. övriga konsulter som:
- vatten och avlopp
- värme
- ventilation
- el
- tele och larm
- konstruktion
Byggadministration
Ekonomistyrning
Samordning av projekt från första idé till
fullt färdigt projekt
(marklösen, upphandling, besiktning, ekonomi o.d.)

Ritning

Uppmätningsritning
Idéskiss
Bygglovsritning
Byggritning
Relationsritning
Detaljritning, skala 1:10 och 1:20
Anbuds- och byggritning, planer
Fasadritning
Markplan
Situationsplan
Inplastning av handling


Upphandling

Förfrågningsunderlag
- program
- administrativa uppgifter
- ritning
- beskrivning
Anbudsförfrågan
Kontakter med berörda under anbudstiden
Nollställning av anbud
Kontakter och reglering av oklarheter
Upphandlingsprotokoll
Entreprenadkontrakt

Byggledning - kontroll

Kontroll i olika nivåer
Kontroll med skriftlig rapport
Utsättning
Byggledning
Byggmöten med protokoll
Byggadministration
Ekonomistyrning

Besiktning, inkl. utlåtande

Värderingsbesiktning
Förbesiktning med åtgärdsprogram
Slutbesiktning
Kompletterande slutbesiktning
Särskild besiktning
Garantibesiktning
Efterbesiktning

Båtscharter och transporter

Bas:  Hönö Klåva hamn
Transporter  och turer  i Göteborgs skärgård
och längs hela västkusten
Max 12 personer
Max fart 40 knop
Övernattning max 4 personer
Taxa per timma och per sjömil